ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงานศาลฎีกา โดยมีนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา และคณะผู้แทนศาลฎีกา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลฎีกา ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ อธิบดีศาลปกครองกลาง และคณะ ร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการคดีและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารงานศาลฎีกา" โดยได้รับเกียรติจากนายชาติชาย เหลืองอ่อน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลฎีกา เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนี้คณะผู้ศึกษาดูงานยังได้ร่วมสักการะพระรูปหุ่นกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกธิ์ และเข้าเยี่ยมชมยอดปราสาทยุติธรรม ศาลฎีกานิทรรศ์ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา และห้องชมวังอีกด้วย
 

 

วันทีประกาศข่าว: 27 พ.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ