ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง

        วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครองระยอง จัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่เขตอำนาจของศาลปกครองระยอง
        โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานฯ และมีนายวัชรพงษ์ คุ้มไพรันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำ สำนักงานศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง และลักษณะของคดีพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง และมีผู้บริหารของสำนักงานศาลปกครองระยอง ประกอบด้วย นางสาวจันทนา เจริญบุญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองระยอง นางสาวอมรพรรณ เลือดจีน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง นายวิษณุ กมลวิทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง และนางสุธาสินี เซี้ยงชัยงาม หัวหน้างานช่วยตุลาการ ให้เกียรติแลกเปลี่ยนทัศนะและร่วมตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในงานดังกล่าวด้วย
        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในพื้นที่เขตอำนาจของศาลปกครองระยอง จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 80 คน

 

วันทีประกาศข่าว: 27 พ.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ