ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรระหว่างสำนักงานศาลปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

        วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาวิชาการร่วมระหว่างศาลปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิชาการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

        ในการจัดเสวนาวิชาการครั้งนี้ ประธานศาลปกครองได้เน้นย้ำว่า ศาลปกครองจัดตั้งขึ้นจากการพัฒนาคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานศาลปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากการสานสัมพันธ์และร่วมมือกันพัฒนาการวิจัยและวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไป
 

   

วันทีประกาศข่าว: 26 พ.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ