ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมที่ดิน หลักสูตร หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับผู้บริหารกรมที่ดิน

        สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมที่ดิน หลักสูตร “หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับผู้บริหารกรมที่ดิน” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ระหว่างวันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 - 16.00น. และวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายฉัตรชัย ศุภการ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ (Online Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของกรมที่ดิน
        การอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองในการเสริมสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ และหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน และแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของหลักกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามหลักนิติธรรม

ข้อมูลและภาพข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 21 ม.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ