ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การให้บริการประชาชนของศาลปกครองภายใต้ข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

การให้บริการประชาชนของศาลปกครองภายใต้ข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

          สืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ที่กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น
          สำนักงานศาลปกครองจึงได้กำหนดมาตรการในการให้บริการประชาชนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อให้การปฏิบัติราชการไม่หยุดชะงัก และเพื่อให้ประชาชนยังคงสามารถติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครองได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังที่ทำการศาลปกครองด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
               1. การยื่นฟ้องคดี การยื่นอุทธรณ์คำสั่งคำพิพากษา ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ อาคารที่ทำการศาลปกครอง ตามจำนวนที่จำเป็น และได้จัดเตรียมระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งประชาชนสามารถเข้าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง www.admincourt.go.th 
               2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับคดีที่ยื่นผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในระบบจนแล้วเสร็จโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครอง ซึ่งสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี คือ 1. บัตรเดบิต / บัตรเครดิต 2. หักบัญชีธนาคาร และ 3. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และสามารถเข้าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง www.admincourt.go.th
               3. การให้บริการสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ทางสายด่วนศาลปกครอง 1355 ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในวันและเวลาราชการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook ศาลปกครอง หรือ LINE @ศาลปกครอง ไว้ตลอดเวลา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับการติดต่อสอบถามของประชาชนผ่านทางช่องทางดังกล่าว
               4. การให้บริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ โดยประชาชนสามารถดำเนินการนัดหมายเพื่อขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) ได้ในวันและเวลาราชการ 
               5. การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งของศาลปกครอง สามารถขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งของศาลปกครองได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน "ศาลปกครอง" โดยเลือกรับสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 
          ทั้งนี้ การปรับรูปแบบการให้บริการดังกล่าว อาจมีผลให้การติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครองไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะกลับมาให้บริการตามปกติเต็มรูปแบบเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อกำหนดฯ โดยทันที

          สำนักงานศาลปกครอง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันทีประกาศข่าว: 19 ก.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การเปิดทำการศาลปกครองอุดรธานี...
23 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาร...
20 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ