ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

       สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
        - วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 182/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 405/2560 ระหว่าง สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
           (คดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีคำสั่งตามหนังสือที่ กค 0406.2/ ล.2973 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนมีแนวโน้มที่จะลดลง ไม่เพียงพอ ที่จะใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 ขอให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ระงับการนำเงินดังกล่าวส่งคลังแล้ว และได้ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นว่าจะลดเงินนำส่งลงเหลือจำนวน 1,000 ล้านบาท แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่เห็นพ้องด้วย เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
           ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ล.2973 กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท นั้น ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ล.2973 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งอยู่ในฐานะองค์การของรัฐบาลที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ย่อมไม่มีอำนาจนำเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน
           ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด 
           ณ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

สำนักงานศาลปกครอง 5 สิงหาคม 2565

วันทีประกาศข่าว: 5 ส.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองขอนแก่น ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึก...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ