ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองเผยผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ A โดยเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทองค์กรศาล

สำนักงานศาลปกครองเผยผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อยู่ในระดับ A โดยเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทองค์กรศาล  

        นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น สำนักงานศาลปกครอง ได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวม 92.37 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทองค์กรศาล  
         ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เนื่องจากผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยทุกหน่วยงานภายในองค์กรได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ แล้วเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่การดำเนินงานต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด เพื่อปลูกฝังค่านิยมของบุคลากรให้ถือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังให้เป็นส่วนสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวันของบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง
        สำหรับประเด็นปัญหาอุปสรรคนั้น เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวว่า ยังพบปัญหาการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศาลปกครอง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการยังไม่เป็นตามเป้าหมาย ดังนั้น ในปีต่อ ๆ ไป จึงต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานและมีการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

สำนักงานศาลปกครอง 4 สิงหาคม 2565

วันทีประกาศข่าว: 4 ส.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ