ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
        - วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ฟร.9/2562 ระหว่าง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กับพวกรวม 42 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
          (ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สมาคมโรงพยาบาลเอกชน (ผู้ฟ้องคดีที่ 1) มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีสมาชิกเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้ง 42 คน ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการค้าภายใน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4) ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ 1 ขอความร่วมมือประสานโรงพยาบาลเอกชนให้จัดส่งข้อมูลราคาซื้อและราคาขายยาและเวชภัณฑ์ไปยังสำนักงาน กกร. ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลให้ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของ “สถานพยาบาล” ต้องกลายเป็นสินค้าควบคุม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดต้องถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ และสร้างภาระมากเกินควร และผู้ฟ้องคดีทั้ง 42 คน เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่มีอำนาจในการออกกฎพิพาทดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล)
          ณ ห้องพิจารณาคดี 4 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร        

สำนักงานศาลปกครอง 10 มิถุนายน 2565

วันทีประกาศข่าว: 10 มิ.ย. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ