ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 
        - วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก  ในคดีหมายเลขดำที่ อส. 57/2560 ระหว่าง นางสาวปิยนุช ด่านกุล ที่ 1 กับพวกรวม 222 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
          (คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยยี่สิบสองรายเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วและองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร และออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และเห็นว่ากระบวนการและขั้นตอนในการออกใบอนุญาตทั้งสองฉบับไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมาก)
            ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฯ (ร.ง.4) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 โดยให้มีผลนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว และให้คำสั่งศาลที่ให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตทั้งสองฉบับดังกล่าวไว้ชั่วคราว ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก เนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายซึ่งมีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 เข้ามาประกอบกิจการโรงงานในเขตตำบลสีคิ้ว โดยมิได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วได้ประชุมพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบก่อน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการให้ความเห็นชอบเบื้องต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยข้อกล่าวอ้างอื่นของผู้ฟ้องคดีอีก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
             ณ ห้องพิจารณาคดี 12 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร                                                     

  สำนักงานศาลปกครอง 20 พฤษภาคม 2565

วันทีประกาศข่าว: 20 พ.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ