ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติคัดเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติคัดเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

       สืบเนื่องจากนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด คนปัจจุบัน ซึ่งมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้น คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) จึงได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
        โดยสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอชื่อ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาแล้ว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  
        สำหรับประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานนั้น นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit public) จาก Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส และปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
        มีประวัติการรับราชการตามลำดับ ดังนี้
        พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2544 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​       
​        พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548 อธิบดีศาลปกครองกลาง
​        พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
​        พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
​        พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด
​        พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน    รองประธานศาลปกครองสูงสุด
​        และปัจจุบันมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
​        ทั้งนี้ นายวรพจน์ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ l’Ordre national du Mérite ชั้น Chevalier จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วย

                                                                  สำนักงานศาลปกครอง 31 มีนาคม 2565

วันทีประกาศข่าว: 31 มี.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ