ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองขอนแก่นอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีฟ้องเพิกถอนประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว

ศาลปกครองขอนแก่นอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีฟ้องเพิกถอนประกาศกรมการขนส่งทางบก
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
เพียงแห่งเดียว

        วันที่ 12 มกราคม 2565 ศาลปกครองขอนแก่น ได้อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อร.265-267/2560 หมายเลขแดงที่ อร.205-207/2564 ระหว่าง นางสายเงิน กัลยา ที่ 1 กับพวกรวม 157 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนมีประกาศดังกล่าว 
        ซึ่งศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดให้การออกประกาศดังกล่าวจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  อีกทั้ง การกําหนดให้ใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดในเขตเมือง และยังรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดขอนแก่นในด้านคมนาคม เพราะทําให้การเชื่อมต่อการเดินทางเข้ามาในเขตเมืองมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากการลดปัญหาการจราจรและมลพิษในเขตตัวเมืองกับความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีแล้ว การกําหนดให้รถโดยสารประจําทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า 
        ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า
        1. การออกประกาศกรมการขนส่งทางบกที่พิพาทไม่ใช่การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพการดำเนินการดังกล่าว จึงไม่จำต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดไว้  อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีการออกประกาศที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ก็ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยแล้ว 
        2. สถานีขนส่งผู้โดยสารถือเป็นศูนย์รวมของการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง  ดังนั้น การกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว โดยมีรถหมวด 1 เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจุดจอดกับชุมชน ย่อมจะทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อรถโดยสารทุกประเภทได้ด้วยความสะดวกและประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอันเป็นการจัดระบบการเชื่อมต่อการขนส่งทางบก และเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดและปัญหามลพิษในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารไม่เกิดความสับสนในการเดินทาง และนอกจากความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังทำให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลและจัดระเบียบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารและผู้ประจำรถได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เมื่อเป็นเช่นนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ออกประกาศกรมการขนส่งทางบกที่พิพาท จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยชอบด้วยกฎหมาย
        ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน 

 

 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น วันที่ 12 มกราคม 2565

วันทีประกาศข่าว: 12 ม.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข...
28 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครองในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี เปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
17 ม.ค. 2565 อ่านต่อ