ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองระยองมีคำพิพากษายกคำขอของห้างเทสโก้ โลตัส ที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัส ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด

        ศาลปกครองระยองมีคำพิพากษายกคำขอของห้างเทสโก้ โลตัส ที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัส ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า แม้ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2559 แต่กฎกระทรวงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้กำหนดขึ้นภายหลังเกิดเหตุพิพาทนี้ การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่เป็นเหตุพิพาททั้งสองคดีนี้ จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะเกิดเหตุพิพาท ดังนั้น แม้จะมีกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติม และมีผลใช้บังคับภายหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา กฎกระทรวงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่มีผลทำให้ผลแห่งคำพิพากษาในคดีนี้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามข่าวศาลปกครองและคำพิพากษาที่แนบมาพร้อมนี้

 

วันทีประกาศข่าว: 19 ก.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุบลราชธานีได้อ่านคำพิพากษา ผ่านระบบการประชุมจอภาพ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ...
29 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลท่าสาป ...
29 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ขอเชิญรับชมเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ...
27 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ