บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงานศาลปกครอง

บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงานศาลปกครอง

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 36 2 ปี 13 มี.ค. 2567 12
พนักงานราชการศาลปกครอง
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
2 เลขานุการประจำองค์คณะ 661 2 ปี 15 ก.ย. 2568
3 พนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป) 30 2 ปี 30 ก.ย. 2567 20
4 พนักงานเดินหมาย 9 2 ปี 30 ก.ย. 2567 4
5 พนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 2 ปี 30 ก.ย. 2567 1
6 พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 2 ปี 30 ก.ย. 2567 2
ข้าราชการรับโอน
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ