โครงสร้างและภารกิจ

โครงสร้างและภารกิจ

         ในการดำเนินคดีปกครองของศาลปกครอง จะมีสำนักงานศาลปกครองทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครองคือ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการของศาลปกครองเป็นไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
         สำนักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุดในการบริหารงานสำนักงานศาลปกครอง

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 77 กำหนดให้สำนักงานศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคำสั่งของศาลปกครอง

3. ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง

4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฎิบัติงานของศาลปกครอง

5. วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฎิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

6. จัดพิมพ์และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง

7. จัดให้มีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน

8. ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง
หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มช่วยอำนวยการเลขาธิการ
พ.ต.ท.หญิง บุษบา  มั่นจิตจันทรา นางสาวนิตยา บุญมา
   

 

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นางชนานันท์ ศิริฟองนุกูล นางสาวอัจจิมา ถาวร นางนาตาชา วศินดิลก ผลพฤกษ์
รักษาการในตำแหน่ง    
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นายสุขุม ทองสิริ นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ นายอนันต์ คงเครือพันธุ์
     
สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักประชาสัมพันธ์
นายวิริยะ วัฒนสุชาติ นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นางวัลลภัตม์ เศวตรุนทร์
     
สำนักการต่างประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง
นางสาววนัสนันท์ กาญจนผลิน นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ นางสาวจรีรัตน์ นาคยา
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักบริหารงานบุคคลสำนักงานศาลปกครอง สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักบริหารการเงินและต้นทุน
นายตนัย ไชยราช นายทศพล ทองเทือก นางสุภาวดี จันทร
     
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง สำนักกฎหมาย
นายถาวร ขาวสอาด นายตุลฉัตร อุดารักษ์ นายเจตน์ สถาวรศีลพร (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง) 
    รักษาการในตำแหน่ง
วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นางสาวจณัญญา สุภานิช นางผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช  
  รักษาการในตำแหน่ง  

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสาทิตย์ วงศ์ชัย นายจักรพงษ์ นิลพรหม นางมณีวรรณ กองบุญมา
     
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นายธนะ ชามะรัตน์ นายเฉลิมวุฒิ เครืออินทร์ นางสาวจันทนา เจริญบุญ
     
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายสิวะพงศ์ ศรีจำนงค์ นายสมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ นายธนพัฒน์ ไชยราช
     
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นายวศิน สาขากูล ว่าที่ร้อยตรี จามร ใจนา นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี
     
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นายวิทยา นพมาศ นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด  
     

 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 6 พ.ค. 2565