ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้บริหารสำนักงาน

ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นางสมฤดี ธัญญสิริ

นางสมฤดี ธัญญสิริ

โทร 0 2141 1021


รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายยุทธนา ศรีตระกูล

นายยุทธนา ศรีตระกูล

โทร 0 2141 0937

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์

นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์

โทร 0 2141 0959

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน

นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน

โทร 0 2141 1022

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์

นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์

โทร 0 2141 2577


ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์

นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์

โทร 0 2143 0015

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายเจตน์ สถาวรศีลพร

นายเจตน์ สถาวรศีลพร

โทร 0 2143 9989


หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มช่วยอำนวยการเลขาธิการ
พ.ต.ท.หญิง บุษบา  มั่นจิตจันทรา นางสาวนิตยา บุญมา
   

 

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นางชนานันท์ ศิริฟองนุกูล นางสาวอัจจิมา ถาวร นายสุขุม ทองสิริ
รักษาการในตำแหน่ง    
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นายอนุวงศ์ ซาบุตร นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ นายอนันต์ คงเครือพันธุ์
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักประชาสัมพันธ์
นายวิริยะ วัฒนสุชาติ นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นางวัลลภัตม์ เศวตรุนทร์
     
สำนักการต่างประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง
นางสาววนัสนันท์ กาญจนผลิน นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ นางสาวจรีรัตน์ นาคยา
รักษาการในตำแหน่ง   รักษาการในตำแหน่ง
สำนักบริหารงานบุคคลสำนักงานศาลปกครอง สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักบริหารการเงินและต้นทุน
นายตนัย ไชยราช นายทศพล ทองเทือก นางสุภาวดี จันทร
     
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง สำนักกฎหมาย
นายถาวร ขาวสอาด นายตุลฉัตร อุดารักษ์ นายภานุวัตข์ ทองชาติ
  รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง
วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง นางสาวจณัญญา สุภานิช  
     

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสาทิตย์ วงศ์ชัย นายจักรพงษ์ นิลพรหม นางมณีวรรณ กองบุญมา
รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นายธนะ ชามะรัตน์ นายเฉลิมวุฒิ เครืออินทร์ นางสาวจันทนา เจริญบุญ
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายสิวะพงศ์ ศรีจำนงค์ นายสมภพ ธาตรีนรานนท์ นายธนพัฒน์ ไชยราช
  รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นายวศิน สาขากูล ว่าที่ร้อยตรี จามร ใจนา นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี
     
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นายวิทยา นพมาศ นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด