ผู้บริหารสำนักงาน

ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นางสมฤดี ธัญญสิริ
นางสมฤดี ธัญญสิริ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10957

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายยุทธนา ศรีตระกูล
นายยุทธนา ศรีตระกูล
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10937
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10959
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน
นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 11022
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์
นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 12577

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10965
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายเจตน์ สถาวรศีลพร
นายเจตน์ สถาวรศีลพร
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10965
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายอนุวงศ์ ซาบุตร
นายอนุวงศ์ ซาบุตร
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10048
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง
นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10048

หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มช่วยอำนวยการเลขาธิการ
พ.ต.ท.หญิง บุษบา  มั่นจิตจันทรา นางสาวนิตยา บุญมา
   

 

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นางชนานันท์ ศิริฟองนุกูล นางสาวอัจจิมา ถาวร นางนาตาชา วศินดิลก ผลพฤกษ์
รักษาการในตำแหน่ง   รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นายสุขุม ทองสิริ นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ นายอนันต์ คงเครือพันธุ์
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักประชาสัมพันธ์
นายวิริยะ วัฒนสุชาติ นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นางวัลลภัตม์ เศวตรุนทร์
     
สำนักการต่างประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง
นางสาววนัสนันท์ กาญจนผลิน นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ นางสาวจรีรัตน์ นาคยา
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักบริหารงานบุคคลสำนักงานศาลปกครอง สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักบริหารการเงินและต้นทุน
นายตนัย ไชยราช นายทศพล ทองเทือก นางสุภาวดี จันทร
     
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง สำนักกฎหมาย
นายถาวร ขาวสอาด นายตุลฉัตร อุดารักษ์ นายเจตน์ สถาวรศีลพร (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง) 
  รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง
วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นางสาวจณัญญา สุภานิช นางผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช  
  รักษาการในตำแหน่ง  

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสาทิตย์ วงศ์ชัย นายจักรพงษ์ นิลพรหม นางมณีวรรณ กองบุญมา
รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นายธนะ ชามะรัตน์ นายเฉลิมวุฒิ เครืออินทร์ นางสาวจันทนา เจริญบุญ
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายสิวะพงศ์ ศรีจำนงค์ นายสมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ นายธนพัฒน์ ไชยราช
  รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นายวศิน สาขากูล ว่าที่ร้อยตรี จามร ใจนา นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี
     
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นายวิทยา นพมาศ นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด