ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ITA สำนักงานศาลปกครอง
ITA สำนักงานศาลปกครอง

 • คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ

  รายชื่อคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของสำนักงานศาลปกครอง และช่องทางการเผยแพร่
  - ผังขั้นตอนและคู่มือ
  - แผนภูมิกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
  - ข้อปฏิบัติตน
  - ติดตามความเคลื่อนไหวคดี
 • ผลคะแนนการประเมิน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง

  ปี 2564
  ปี 2563
  ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ปี 2565
  - เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการสำนักงานศาลปกครอง
  ปี 2564
  - คณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  - ช่องทาง "น้องแนะนำ"

  ปี 2563
  - สารจากประธานศาลปกครองสูงสุด
  ปี 2562
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  - คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ปี พ.ศ. 2562
  - ภาพกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต (รวมทุกหน่วยงาน)
  ปี 2561
  ปี 2560
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ปี 2564
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
  - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ปี 2563
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (รอบ 8 เดือน)
  - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ปี 2562
  - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
  ปี 2561
  - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
  ปี 2560
 • การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การบริหารงบประมาณและการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานศาลปกครอง
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  EB4(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
  EB4(2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
  EB4(3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส2)
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  ปี 2565
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง
  ปี 2564
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิเคราะห์รายละเอียด
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต
  คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง คณะทำงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมิน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง ในภูมิภาค
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานศาลปกครอง
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  หลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ของสำนักงานศาลปกครอง

  ปี 2563
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียดการวิเคราะห์ ประเด็นข้อสังเกต ข้อแนะนำ และแนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการใช้ดุลพินิจ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ปี พ.ศ. 2564
  ปี พ.ศ. 2563
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ปี 2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  ผลการสรรหาบุคลากรของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศาลปกครอง
  หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
  รายละเอียดการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง
  ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
  ระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552
  ตารางสรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563

  ปี 2563
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศาลปกครอง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศาลปกครอง
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศาลปกครอง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - แผนสรรหาบุคลากร สศป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
  - ระเบียบ ก.ขป._ว่าด้วยการบรรจุ และการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ.2553
  - ระเบียบ ก.ขป._ว่าด้วยการบรรจุ และการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ.2554
  - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2553
  - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552
  - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2554
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศาลปกครอง
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศาลปกครอง
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศาลปกครอง
  แบบสอบถามการรับรู้และการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง