ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ITA สำนักงานศาลปกครอง
ITA สำนักงานศาลปกครอง

 • คู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ

  รายชื่อคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของสำนักงานศาลปกครอง และช่องทางการเผยแพร่
  - ผังขั้นตอนและคู่มือ
  - แผนภูมิกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
  - ข้อปฏิบัติตน
  - ติดตามความเคลื่อนไหวคดี
 • ผลคะแนนการประเมิน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง

  ปี 2564
  ปี 2563
  ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ปี 2565
  - เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการสำนักงานศาลปกครอง
  - ช่องทาง “น้องแนะนำ”
  - ไม่เรียกรับ ไม่ยอมรับ และงดรับเงิน ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารผ่านช่องทาง ACT Insight ของสำนักงานศาลปกครอง
  ปี 2564
  - คณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  - ช่องทาง "น้องแนะนำ"

  ปี 2563
  - สารจากประธานศาลปกครองสูงสุด
  ปี 2562
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)
  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  - คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ปี พ.ศ. 2562
  - ภาพกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต (รวมทุกหน่วยงาน)
  ปี 2561
  ปี 2560
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ปี 2565
  - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
  ปี 2564
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
  - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ปี 2563
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (รอบ 8 เดือน)
  - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ปี 2562
  - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
  ปี 2561
  - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
  ปี 2560
 • การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การบริหารงบประมาณและการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานศาลปกครอง
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  EB4(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
  EB4(2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
  EB4(3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส2)
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  ปี 2565
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานศาลปกครอง
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองและบทความเสริมสร้างจริยธรรม
  รายงานการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ศาลปกครอง ต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
  ปี 2564
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิเคราะห์รายละเอียด
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต
  คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง คณะทำงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมิน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง ในภูมิภาค
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานศาลปกครอง
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  หลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ของสำนักงานศาลปกครอง

  ปี 2563
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียดการวิเคราะห์ ประเด็นข้อสังเกต ข้อแนะนำ และแนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการใช้ดุลพินิจ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ปี พ.ศ. 2565
  ปี พ.ศ. 2564
  ปี พ.ศ. 2563
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ปี 2565
  นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง
  แผนการสรรหาบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  หลักเกณฑ์การสรรรหาบุคลากร
  รายละเอียดการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง
  ขั้นตอนการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
  ระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  ตารางสรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายสาลปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
  แนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมดูงาน
  ผลการสรรหาบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง
  รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2555
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
  ปี 2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  ผลการสรรหาบุคลากรของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศาลปกครอง
  หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
  รายละเอียดการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง
  ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
  ระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552
  ตารางสรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563

  ปี 2563
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศาลปกครอง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศาลปกครอง
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศาลปกครอง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - แผนสรรหาบุคลากร สศป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
  - ระเบียบ ก.ขป._ว่าด้วยการบรรจุ และการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ.2553
  - ระเบียบ ก.ขป._ว่าด้วยการบรรจุ และการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ.2554
  - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2553
  - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552
  - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2554
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศาลปกครอง
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศาลปกครอง
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศาลปกครอง
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ปี 2565
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศาลปกครอง
  ปี 2564
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศาลปกครอง
  แบบสอบถามการรับรู้และการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง