ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

วิธีการค้นหาข้อมูล

เลือกประเภทฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น และพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา (Keyword) ลงในช่อง Text Box ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาคำว่า ศาลปกครอง ก็พิมพ์คำนั้นลงไปแล้วกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะสืบค้นและนำเสนอข้อมูลที่มีคำว่า “ศาลปกครอง” โดยเรียงลำดับจากข้อมูลใหม่ล่าสุดเป็นลำดับแรกและย้อนหลังลงไปตามลำดับเวลา

ท่านสามารถพิมพ์คำในภาษาอังกฤษ (Keyword) ที่ต้องการค้นหาได้ทั้ง ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อระบบ ตัวอย่างเช่น ท่านจะพิมพ์คำว่า "ADMINCOURT" หรือ "Admincourt" ลงไปใน Text Box ก็จะได้รับผลลัพธ์เดียวกัน และสามารถใช้เลขไทยหรือเลขอารบิกค้นหาก็จะได้รับผลลัพธ์เดียวกัน

ในการค้นหาฐานข้อมูลกฎหมาย/กฎ เมื่อท่านค้นหาและหน้าจอแสดงรายการผลการค้นหาแล้ว ท่านจะพบป้ายกำกับ (Tag) ซึ่งจะแสดงข้อมูลประเภทกฎหมายของรายการข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถกรองผลการค้นหาเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งได้ โดยคลิกที่ป้ายกำกับที่มีประเภทกฎหมายที่ท่านต้องการกรองผลการค้นหา

การค้นหาข้อมูลกฎหมาย กฎ หรือคำพิพากษา/คำสั่ง โดยใช้คำค้นมากกว่า 1 คำ และการสืบค้นชื่อกฎหมายโดยใช้วลี

ท่านสามารถกำหนดคำค้น (Keyword) ได้มากกว่า1 คำ ดังกฎเกณฑ์ต่อไปนี้


สัญลักษณ์/เครื่องหมาย ตัวอย่าง คำอธิบาย
เว้นวรรค, +, และ, and, AND พระราชบัญญัติ กระทรวง
พระราชบัญญัติ +กระทรวง
พระราชบัญญัติ และ กระทรวง
พระราชบัญญัติ and กระทรวง
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นทุกคำปรากฏอยู่
หรือ, or, OR พระราชบัญญัติ หรือ กระทรวง
พระราชบัญญัติ or กระทรวง
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นคำใดคำหนึ่งปรากฏอยู่
-, และไม่, and not พระราชบัญญัติ -กระทรวง
พระราชบัญญัติ และไม่ กระทรวง
พระราชบัญญัติ and not กระทรวง
เมื่อต้องค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นคำแรกแต่ไม่มีคำค้นคำถัดไปปรากฏอยู่
“” “มาตรา 9” เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลโดยใช้วลี หรือกลุ่มคำ ที่อาจมีเว้นวรรคคั่นกลาง