ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม

การ “ทำลาย” และ “ระบายออก” การชำเราสิ่งแวดล้อมอย่างเลือดเย็น

การ “ทำลาย” และ “ระบายออก” การชำเราสิ่งแวดล้อมอย่างเลือดเย็น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานผล โครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) ปี 2553 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายงานผล โครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) : พลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ อย่างยั่งยืน

รายงานผล โครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) ปี 2555: การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ อย่างยั่งยืน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีพิจารณาคดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

รายงานผล โครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) ปี 2556: "วิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม"


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเสวนาโต๊ะกลม ตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

การเสวนาโต๊ะกลม ตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 "ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล"


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการพิจารณาพิพากษา คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับแผนกคดีสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันปัญหาเรื่องมลพิษมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นคดีพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
แสดงข้อมูล
รายการต่อหน้า