ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 7 คดีทนายพิการสอบคัดเลือกอัยการ
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 7 คดีทนายพิการสอบคัดเลือกอัยการ

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 7 คดีทนายพิการสอบคัดเลือกอัยการ"

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 7 คดีทนายพิการสอบคัดเลือกอัยการ หมายเลขคดีแดงที่ อ.142/2547
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื้อเรื่อง ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการแต่ความพิการดังกล่าวไม่ถึงขนาดที่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานได้โดยปกติ โดยงานที่ผู้ฟ้องคดีเคยทำในขณะเป็นทนายความมาแล้วนั้นมีลักษณะทำนองเดียวกับงานของข้าราชการอัยการ แม้สภาพทางกายจะพิการแต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถึงขั้นจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ ศาลเห็นว่าการไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 33 (11) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย

ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก
 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:23 น. | กลับขึ้นด้านบน |