ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 4 คดียื่นขอสัญชาติไทย
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 4 คดียื่นขอสัญชาติไทย

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 4 คดียื่นขอสัญชาติไทย"

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 4 คดียื่นขอสัญชาติไทย หมายเลขคดีแดงที่ อ.123/2551
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบ้ติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร
เนื้อเรื่อง ผู้ฟ้องคดีเกิดในประเทศไทย มีพ่อแม่เป็นคนเวียดนามที่ตั้งถิ่นฐานในไทย ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องขอสัญชาติไทยซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยระดับจังหวัดได้มีมติให้สัญชาติแก่ผู้ฟ้องคดีแต่กระทรวง มหาดไทย ไม่ได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการภายในกำหนด 45 วันตามหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงมหาดไทย ทั้งยังมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ฟ้องคดีจากหน่วยงานต่างๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้คำร้องของ
ผู้ฟ้องคดียืดเยื้อไม่เสร็จสิ้นในเวลาอันควร ศาลพิจารณาเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ทั้งการตรวจสอบข้อมูลโดยการอ้างว่าเป็นการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันยังฟังไม่ขึ้น เนื่องจากข้อมูลของผู้ฟ้องคดีเป็นข้อมูลเรื่องเดิมที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องถูกตรวจสอบซ้ำซ้อนให้เกิดความล่าช้า จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด


ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:21 น. | กลับขึ้นด้านบน |