ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 2 คดีแก้ไข สด.43
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 2 คดีแก้ไข สด.43

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 2 คดีแก้ไข สด.43 "

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 2 คดีคดีแก้ไขสด.43 หมายเลขคดีแดงที่ 1540/2554
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำละเมิด
เนื้อเรื่อง ผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขข้อความในใบรับรองที่ระบุว่า “เป็นโรคจิตถาวร” เนื่องจากมีผลในการสมัครเข้าทำงาน ศาลรับคดีนี้ไว้พิจารณาแม้จะพ้นกำหนดตามมาตรา9(1)และ(3)แล้ว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีคำร้องขอตามมาตรา52และข้อ30วรรคสอง และเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วศาลพิพากษาให้เพิกถอนใบรับรองเฉพาะในส่วนที่ระบุข้อความดังกล่าวและให้ระบุข้อความใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” แทน

ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก
 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:17 น. | กลับขึ้นด้านบน |