ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข้อมูลสถิติทั้งหมด
ข้อมูลสถิติทั้งหมด

แสดงสถิติคดีของศาลปกครองชั้นต้น จำแนกตามภาคที่เป็นภูมิลำเนาผู้ฟ้อง

ปี ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก รวม
พ.ศ. 2564 3,352 2,276 674 956 345 7,603
พ.ศ. 2563 5,804 4,628 2,814 6,370 575 20,191
พ.ศ. 2562 5,943 2,611 1,680 2,018 1,517 13,769
พ.ศ. 2561 7,039 6,587 2,226 3,322 866 20,040
พ.ศ. 2560 4,796 2,884 1,625 2,183 681 12,169
พ.ศ. 2559 5,988 3,643 1,032 1,934 793 13,390
พ.ศ. 2558 6,260 3,409 1,312 3,209 1,300 15,490
พ.ศ. 2557 2,863 1,884 666 1,070 317 6,800
พ.ศ. 2556 4,198 3,847 1,044 707 643 10,439
พ.ศ. 2555 3,918 1,364 1,049 2,274 346 8,951
พ.ศ. 2554 2,688 1,836 1,062 574 380 6,540
พ.ศ. 2553 2,296 1,306 697 565 382 5,246
พ.ศ. 2552 2,285 1,305 1,291 578 283 5,742
พ.ศ. 2551 2,292 1,057 656 457 230 4,692
พ.ศ. 2550 2,629 1,156 762 498 305 5,350
พ.ศ. 2549 2,351 1,033 903 596 302 5,185
พ.ศ. 2548 2,336 895 688 589 308 4,816
พ.ศ. 2547 1,643 879 539 486 240 3,787
พ.ศ. 2546 2,055 902 638 616 247 4,458
พ.ศ. 2545 2,018 1,112 606 546 224 4,506
พ.ศ. 2544 2,658 1,106 792 669 318 5,543
รวม 75,412 45,720 22,756 30,217 10,602 184,707

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล