ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข้อมูลสถิติทั้งหมด
ข้อมูลสถิติทั้งหมด

แสดงสถิติเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครอง

ข้อมูลปีพ.ศ. 2564
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,215
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 778
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 654
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 949
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 264
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 150
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 142
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 118
อื่น ๆ 441
รวม 4,711

ข้อมูลปีพ.ศ. 2563
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 2,371
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,302
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1,262
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 1,740
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 349
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 415
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 229
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 174
อื่น ๆ 736
รวม 8,578

ข้อมูลปีพ.ศ. 2562
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,973
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,470
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1,179
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 1,897
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 312
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 439
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 268
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 186
อื่น ๆ 607
รวม 8,331

ข้อมูลปีพ.ศ. 2561
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,615
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,481
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1,057
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 1,173
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 326
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 279
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 362
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 370
อื่น ๆ 1,048
รวม 7,711

ข้อมูลปีพ.ศ. 2560
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,920
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,496
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 877
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 1,203
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 347
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 274
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 361
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 107
อื่น ๆ 680
รวม 7,265

ข้อมูลปีพ.ศ. 2559
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 2,563
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 2,236
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1,372
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 1,361
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 396
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 1,029
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 456
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 150
วินัยการคลังและการงบประมาณ 16
อื่น ๆ 1,197
รวม 10,776

ข้อมูลปีพ.ศ. 2558
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 2,207
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,079
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1,043
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 889
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 280
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 1,192
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 325
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 154
อื่น ๆ 743
รวม 7,912

ข้อมูลปีพ.ศ. 2557
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,392
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,490
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 697
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 857
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 270
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 180
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 275
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 576
อื่น ๆ 644
รวม 6,381

ข้อมูลปีพ.ศ. 2556
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,474
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,440
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2,179
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 887
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 451
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 406
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 1,643
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 819
อื่น ๆ 419
รวม 9,718

ข้อมูลปีพ.ศ. 2555
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,693
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,672
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2,754
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 842
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 400
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 246
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 166
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 163
อื่น ๆ 569
รวม 8,505

ข้อมูลปีพ.ศ. 2554
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,451
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 950
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1,232
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 812
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 631
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 176
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 143
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 136
อื่น ๆ 396
รวม 5,927

ข้อมูลปีพ.ศ. 2553
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,122
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 818
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 562
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 787
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 347
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 227
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 153
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 158
อื่น ๆ 454
รวม 4,628

ข้อมูลปีพ.ศ. 2552
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,969
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 945
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 589
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 721
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 337
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 145
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 133
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 132
อื่น ๆ 299
รวม 5,270

ข้อมูลปีพ.ศ. 2551
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,161
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 674
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 582
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 768
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 305
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 95
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 157
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 160
อื่น ๆ 375
รวม 4,277

ข้อมูลปีพ.ศ. 2550
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,248
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,070
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 696
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 770
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 365
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 90
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 130
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 173
อื่น ๆ 449
รวม 4,991

ข้อมูลปีพ.ศ. 2549
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,151
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 993
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 899
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 618
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 638
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 138
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 145
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 151
อื่น ๆ 368
รวม 5,101

ข้อมูลปีพ.ศ. 2548
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,094
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,039
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 608
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 647
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 338
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 157
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 101
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 100
อื่น ๆ 296
รวม 4,380

ข้อมูลปีพ.ศ. 2547
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 980
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 620
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 523
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 524
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 412
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 161
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 92
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 110
อื่น ๆ 220
รวม 3,642

ข้อมูลปีพ.ศ. 2546
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 944
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 710
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 622
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 831
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 419
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 205
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 119
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 107
อื่น ๆ 352
รวม 4,309

ข้อมูลปีพ.ศ. 2545
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,001
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 553
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 512
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 562
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 386
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 336
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 187
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 109
อื่น ๆ 658
รวม 4,304

ข้อมูลปีพ.ศ. 2544
หัวเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี จำนวนคดี
การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีพ 1,033
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น 1,080
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 838
การพัสดุ สัญญาทางปกครอง 455
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน 293
ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 402
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 124
การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 138
อื่น ๆ 1,019
รวม 5,382


อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล