ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้บริหารศาลปกครอง

ผู้บริหารศาลปกครอง

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ประธานศาลปกครองสูงสุด

โทร 0 2141 1179

นายวิษณุ วรัญญู
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

โทร 0 2141 0024

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

โทร 0 2141 0012

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

โทร 0 2141 0018

นายสุชาติ มงคลเลิศลพ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

โทร 0 2141 0016ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น

อธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อธิบดีศาลปกครองสงขลา
นายสุชาติ ศรีวรกร นายเมธี  ชัยสิทธิ์ นายอาทร  คุระวรรณ
     
อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
นายเกียรติภูมิ  แสงศศิธร นายธนกฤต  กิตติวัฒน์ นายวิจิตต์  รักถิ่น
     
อธิบดีศาลปกครองระยอง อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
นางสาวสายทิพย์  สุคติพันธ์ นายประเวศ รักษพล นายพินิจ  มั่นสัมฤทธิ์
     
อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ 
นายชาชิวัฒน์  ศรีแก้ว นายประพจน์  คล้ายสุบรรณ นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ
     
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต อธิบดีศาลปกครองยะลา
นายสิทธานต์  สิทธิสุข นางสาวผึ้งรวง  ประเสริฐพานิชการ นายสมมาศ  รัฐพิทักษ์สันติ