ผู้บริหารศาลปกครอง

ผู้บริหารศาลปกครอง

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ประธานศาลปกครองสูงสุด

นายวิษณุ วรัญญู
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายสุชาติ มงคลเลิศลพ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุดผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น

อธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อธิบดีศาลปกครองสงขลา
นายประเวศ รักษพล นายวิสูตร วัจนะเสถียรกุล นายวุฒิชัย แสงสำราญ
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
นายสินิทธ์ สินิทธานนท์ นายไพรัช โตสวัสดิ์ นายประศักดิ์ ศิริพานิช
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อธิบดีศาลปกครองระยอง อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
นายจำกัด ชุมพลวงศ์ นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ นางมาเรียม วิมลธร
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ 
นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล นายอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล นายเชี่ยวชาญ สุขช่วย
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต อธิบดีศาลปกครองยะลา
นางสาวผึ้งรวง  ประเสริฐพานิชการ นายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ นายสุชาติ ศรีวรกร
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ติดต่อผู้บริหารศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1111