แบบฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานศาลปกครอง
วันเดือนปีที่ร้องทุกข์ :      เวลาที่ร้องทุกข์ :     น.
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
คำนำหน้าชื่อ :   ชื่อ* :    นามสกุล* :  
เลขประจำตัวประชาชน* :   อายุ* :     ปี
เพศ :   อาชีพ : 
เบอร์โทรศัพท์ *:  (Ex. 0xxxxxxxx)   เบอร์โทรสาร :   (Ex. 0xxxxxxxx)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *:  (Ex. 08xxxxxxxx)   E-mail * :
ประเภทการร้องทุกข์ ร้องเรียน :
ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน :
ที่อยู่ผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน
บ้านเลขที่ * :   หมู่ที่* :     ซอย* :     ถนน* :  
จังหวัด* :   อำเภอ* :  
ตำบล* :