ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง กำหนดว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน สำนักงานศาลปกครองจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจะนำความคิดเห็นของท่านมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป


หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็น
  • ส่งความเห็นทางเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) หรือหนังสือมายังสำนักงานศาลปกครอง (สำนักกฎหมาย) เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
  • เป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างกฎหมายและมีความเหมาะสมแก่การเผยแพร่
  • ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่หมิ่นประมาทผู้ใด
  • ความคิดเห็นทุกความคิดเห็น สำนักงานศาลปกครองจะนำไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำหรับผู้แสดงความคิดเห็นท่านใดที่ประสงค์จะระบุชื่อ นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชน สำนักงานศาลปกครองจะเก็บข้อมูลบุคคลไว้เป็นความลับ
  • ในการนำความเห็นไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย สำนักงานศาลปกครองจะวิเคราะห์และจัดกลุ่มความคิดเห็นที่ได้รับ เพื่อประมวลผลความคิดเห็นและจะได้เผยแพร่ต่อไป

ขณะนี้ปิดการรับฟังความคิดเห็นแล้ว