ทุกคำดังต่อไปนี้ :   
กรณีต้องการค้นข้อมูลที่มีทุกคำค้นปรากฎอยู่ เช่น ต้องการค้นหาคำว่า พระราชบัญญัติและคำว่ากระทรวงก็ทำการใส่ พระราชบัญญัติ เว้นวรรค กระทรวง หรือถ้าต้องการค้นหาคำอื่นๆ อีกก็เว้นวรรคและใส่คำเข้าไป ผลการค้นหาข้อมูลก็จะพบคำที่มีทั้งคำว่าพระราชบัญญัติและคำว่ากระทรวง

วลีดังต่อไปนี้ :
กรณีต้องการค้นข้อมูลที่เป็นวลี เช่น ต้องการค้นหาคำว่า นายใจดี เป็นมิตร ก็ทำการใส่คำว่า นายใจดี เป็นมิตร ผลการค้นหาข้อมูลก็จะพบคำว่า นายใจดี เป็นมิตร ที่อยู่ติดกัน

อย่างน้อยหนึ่งคำดังต่อไปนี้ :
กรณีต้องการค้นข้อมูลที่มีคำค้นคำใดคำหนึ่งปรากฎอยู่ เช่น ต้องการค้นหาคำว่า พระราชบัญญัติหรือคำว่ากระทรวงก็ทำการใส่ พระราชบัญญัติ เว้นวรรค กระทรวง หรือถ้าต้องการค้นหาคำอื่นๆ อีกก็เว้นวรรคและใส่คำเข้าไป ผลการค้นหาข้อมูลก็จะพบ คำว่าพระราชบัญญัติ หรือ คำว่ากระทรวง หรือพบทั้งสองคำ

โดยไม่มีคำว่า :
กรณีที่ต้องการค้นหาคำค้นคำแรกแต่ไม่มีคำค้นคำถัดไปอยู่ เช่น ต้องการค้นหาคำว่า พระราชบัญญัติ ซึ่งใส่ไว้ในเงื่อนไขก่อนหน้าและ ไม่ต้องการคำว่า กระทรวง ก็ทำการใส่คำว่า กระทรวง ในช่องค้นหา ผลการค้นหาข้อมูลก็จะพบคำว่า พระราชบัญญัติที่ไม่มีคำว่ากระทรวงอยู่