ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 417/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 394/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครราชสีมา
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 17 สิงหาคม 2561
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ที่ 1 กับพวกรวม 2 ราย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 26 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 13:30น.- 13:40 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 4 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 10:00น.- 10:20 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี