ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 162/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 14/2564
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครราชสีมา
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 4 พฤษภาคม 2559
ผู้ฟ้องคดี : นางจารุณี ภายไธสง
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ที่ 1 กับพวกรวม 2 ราย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดฯ
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 14 มกราคม 2564
เวลานัด : 14:00น.- 14:20 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 6 มกราคม 2564
เวลานัด : 14:00น.- 14:20 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี