ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 70/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 316/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครราชสีมา
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 6 มีนาคม 2556
ผู้ฟ้องคดี : นางสุพร นามวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ที่ 1 กับพวกรวม 4 ราย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดฯ
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 19 ตุลาคม 2563
เวลานัด : 10:30น.- 10:40 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลานัด : 10:30น.- 10:40 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลานัด : 10:30น.- 10:50 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี