ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 218/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 401/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครราชสีมา
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 1 มิถุนายน 2553
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมชลประทาน กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 17 กันยายน 2563
เวลานัด : 13:30น.- 13:40 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด