ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 15/2564 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครราชสีมา
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 มกราคม 2564
ผู้ฟ้องคดี : นางสมสิน ติตรองรัมย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอเมืองชัยภูมิ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 14:00น.- 14:20 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 2 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน