ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 38/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 137/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองขอนแก่น
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 13 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ฟ้องคดี : นางดม นามจำปา
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมที่ดิน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ คำสั่ง กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 17 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00น.- 14:20 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 27 มีนาคม 2562
เวลานัด : 13:30น.- 14:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน