ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 100/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 11/2564
ศาลปกครอง : ศาลปกครองภูเก็ต
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 30 เมษายน 2562
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 13:30น.- 13:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 4 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 14:15น.- 14:15 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 4 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี