ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 24/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 10/2564
ศาลปกครอง : ศาลปกครองภูเก็ต
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 30 มกราคม 2562
ผู้ฟ้องคดี : นายหร้อตาด ปลูกไม้ดี
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 13:30น.- 13:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 4 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 13:30น.- 13:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 4 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี