ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 33/2561 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองภูเก็ต
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ฟ้องคดี : จ่าเอกดำรงค์ แสงแก้ว
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลเมืองกะทู้ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 10 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 10:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน