ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 3/2564 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเพชรบุรี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 5 มกราคม 2564
ผู้ฟ้องคดี : นางนิธิพร ม่วงน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 14 มกราคม 2564
เวลานัด : 13:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน