ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 81/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 93/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสงขลา
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 15 สิงหาคม 2559
ผู้ฟ้องคดี : นายวิมล ไชยประภา
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมวิชาการเกษตร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (เรียกเงินค่าตอบแทนกรณีผิดสัญญาจ้าง)
นัดครั้งที่ 4 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 25 พฤศจิกายน 2563
เวลานัด : 10:00น.- 10:59 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 4 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 10:00น.- 10:29 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 31 สิงหาคม 2560
เวลานัด : 10:00น.- 10:29 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 10 สิงหาคม 2560
เวลานัด : 10:00น.- 10:59 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี