ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 447/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 322/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเชียงใหม่
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ฟ้องคดี : เทศบาลตำบลม่วงน้อย
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายณพฉัตร เปาชัย ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 17 กันยายน 2563
เวลานัด : 13:30น.- 13:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 22 กรกฎาคม 2563
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน