ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 350/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 394/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเชียงใหม่
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 พฤศจิกายน 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายคำสุข สาอ้าย ที่ 1 กับพวก รวม 10 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 13:30น.- 14:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด