ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 274/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 323/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเชียงใหม่
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 8 กันยายน 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายเอกชัย บุญเรือง
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 17 กันยายน 2563
เวลานัด : 13:30น.- 13:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 9 กันยายน 2563
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี