ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 6/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 32/2564
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเชียงใหม่
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 มกราคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายเสกสรรค์ เทพคำ ที่ 1 กับพวก รวม 16 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 14:00น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 10 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 14:00น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 19 มกราคม 2561
เวลานัด : 11:00น.- 11:29 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด