ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 53/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 102/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเชียงใหม่
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 26 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ฟ้องคดี : นายพงศ์ภรณ์ สอนใจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 20 ตุลาคม 2563
เวลานัด : 11:00น.- 11:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด