ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 102/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 316/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองอุบลราชธานี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 เมษายน 2557
ผู้ฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายชนารัญช์ พฤทธิอานันต์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 3 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 10:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 27 กันยายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 10:29 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 13 กันยายน 2561
เวลานัด : 14:00น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 4 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี