ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 8/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 15/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 16 มกราคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายสมชาติ ธรรมศิริ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 13 กรกฎาคม 2561
เวลานัด : 09:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด