ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 330/2563 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 1 ตุลาคม 2563
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวณัฏฐากรณ์ หรือจุฑารัตน์ อุปกิจสกุล หรืออิ่มชื่นศรี
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลานัด : 09:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 19 ตุลาคม 2563
เวลานัด : 09:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน