ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 296/2563 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 343/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 10 กันยายน 2563
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวประไพพร หลักคำแพง
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 4 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 19 ตุลาคม 2563
เวลานัด : 09:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 19 ตุลาคม 2563
เวลานัด : 13:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 16 ตุลาคม 2563
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 17 กันยายน 2563
เวลานัด : 13:30น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี