ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 296/2563 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 10 กันยายน 2563
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวประไพพร หลักคำแพง
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 17 กันยายน 2563
เวลานัด : 13:30น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี