ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ส. 35/2561 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 36/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
วันที่รับคำฟ้อง : 26 เมษายน 2561
ผู้ฟ้องคดี : สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 47 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 10 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 8 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 26 กันยายน 2562
เวลานัด : 10:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 8 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี