ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ส. 59/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 197/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
วันที่รับคำฟ้อง : 2 สิงหาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : พันโทหญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ที่ 1 กับพวกรวม 20 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอให้ยุติการจัดสรรแหล่งปิโตรเลียมแหล่งบงกชเอราวัณ)
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 10 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 14:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 8 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด